fbpx

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (Закон про ТОВ) та, зокрема, стаття 21 вказаного Закону гарантує учаснику товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) право відчужити свою частку у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

При цьому необхідно врахувати, що статутом товариства може бути передбачена необхідність одержання згоди інших учасників на таке відчуження. Відповідне положення може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства (ч. 2 ст. 21 Закону про ТОВ).

Припустимо, що вказане обмеження відсутнє в статуті товариства, або усі учасники товариства надали згоду на відчуження частки учасника, або ж товариство має одноосібного учасника. В такому разі, учасник може розпорядитися належною йому часткою без згоди інших учасників, але за умови дотримання вимог Закону про ТОВ та статуту товариства.

На практиці транзакції з відчуження корпоративних прав, сторонами (набувачами, відчужувачами) яких є юридичні особи, мають ряд особливостей. Про них і поведемо мову нижче.

Корпоративне погодження

Угода щодо відчуження корпоративних прав у ТОВ, які відчужуються або набуваються юридичною особою, в переважній більшості потребує погодження органів управління такої юридичної особи.

Найпоширенішою формою відчуження частки (частини частки) в статутному капіталі ТОВ є купівля- продаж, яка супроводжується підписанням продавцем та покупцем акту приймання-передачі відповідної частки (частини частки) та зверненням відповідного покупця або продавця до державного реєстратора з метою реєстрації змін до відомостей в ЄДР щодо складу учасників товариства.

Нотаріус при посвідченні акту приймання-передачі зобов’язаний пересвідчитися в правоздатності та дієздатності юридичної особи, яка є стороною акту, а також встановити особу та перевірити обсяг уповноваженого представника такої юридичної особи.

Відповідно до частин 4 та 5 статті 44 Закону України «Про нотаріат», при перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов’язаний ознайомитися з її установчими документами, інформацією про таку особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. У разі наявності у нотаріуса сумнівів щодо поданих документів він може витребувати від цієї юридичної особи, державного реєстратора, податкових органів, інших органів, установ та фізичних осіб додаткові відомості або документи.

На етапі державної реєстрації змін до відомостей про склад учасників товариства державний реєстратор/нотаріус також має перевірити правоздатність та дієздатність юридичної особи, яка звернулася із заявою про вчинення реєстраційних дій (частина 5 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Закон про реєстрацію)).

У разі подання документів для проведення державної реєстрації уповноваженою особою юридичної особи встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені відповідної юридичної особи.

Якщо статутом юридичної особи, яка набуває або відчужує корпоративні права в товаристві,передбачено обов’язкове одержання згоди вищого органу управління такої юридичної особи (загальних зборів), в такому разі державному реєстратору/нотаріусу необхідно надати підтвердження одержання такої згоди (протокол загальних зборів/рішення одноосібного учасника).

При цьому, відповідно до частини 25 статті 17 Закону про реєстрацію, якщо в прийнятті рішення вищого органу управління юридичної особи брав участь представник засновника (учасника) такої юридичної особи, додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Таким чином, якщо корпоративними правами в товаристві володіє юридична особа А, в якій, в свою чергу, учасником є інша юридична особа Б, в такому випадку державному реєстратору серед іншого необхідно буде подати: (1) рішення загальних зборів юридичної особи А та (2) документ, що підтверджує повноваження представника/керівника юридичної особи Б на участь в загальних зборах юридичної особи А, якими прийняте рішення щодо відчуження частки в товаристві. Таким документом може бути відповідне рішення вищого органу управління юридичної особи Б.

Податкові наслідки для юридичної особи-продавця

Врахування податкових наслідків при підготовці майбутньої угоди є однаково важливим як для продавця, так і для покупця.

За загальним правилом, фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток підприємств підлягає коригуванню лише у випадку продажу або іншого відчуження цінних паперів (п. 141.2. ст.142 ПКУ). В той же час, відчуження корпоративних прав в неціннопаперовій формі не потребує коригування фінрезультату на податкові різниці.

Тому операції з продажу корпоративних прав у формі, відмінній від цінних паперів, враховуються у формуванні об`єкта оподаткування податку на прибуток за правилами бухгалтерського обліку. В частині податку на додану вартість, відчуження корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах не є об’єктом оподаткування такого податку (пп. 196.1.1. п. 196.1. ст. 196 ПКУ).

В той же час, якщо частка продається в обмін на інші активи, наприклад, основні засоби, продавцеві таких корпоративних прав доведеться нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. При цьому базою оподаткування буде договірна вартість частки, що передається (п. 188.1 ст. 188 ПКУ).

Податкові наслідки для юридичної особи-покупця

У випадку придбання корпоративних прав у ТОВ за грошові кошти, в частині податку на прибуток підприємств наслідки для покупця-платника податку на прибуток будуть ті ж, що й для продавця. Коригування фінрезультату не відбувається.

Якщо ж придбання частки в ТОВ здійснюється в обмін на основні засоби або інші активи покупця, в такому разі покупець-високодохідник повинен буде скоригувати свій фінансовий результат наподаткові різниці, передбачені пп. 138.1 і 138.2 статті 138 ПКУ.

Як і для продавця, для покупця придбання корпоративних прав за гроші не має податкових наслідків в частині податку на додану вартість. Але, якщо частка в товаристві придбавається в обмін на інші активи, для покупця-платника податку на додану вартість виникають два наслідки.

1) Право на податковий кредит за операцією з постачання корпоративних прав у випадку, якщо продавець корпоративних прав є платником податку на додану вартість та належним чином зареєстрував податкову накладну.

2) Обов’язок покупця нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ щодо операції з зустрічної поставки активів в обмін на корпоративні права, скласти податкову накладу та зареєструвати її в ЄРПН.

Особливості при придбанні корпоративних прав у нерезидента

Зміни до Податкового кодексу України, які були внесені Законом від 16.01.2020 р. №466-IX, спричинили додаткові труднощі при організації транзакцій з продажу корпоративних прав, за якими покупцем є нерезидент.

Під приціл потрапили операції з продажу нерезидентом корпоративних прав в українських компаніях, вартість яких сформована за рахунок української нерухомості. Тому при придбанні у нерезидента корпоративних прав, вартість яких упродовж останніх 365 днів до транзакції на 50 і більше відсотків утворювалась за рахунок нерухомого майна, яке розташоване в Україні, покупцю- резиденту України потрібно бути готовим утримати податок на репатріацію відповідно до пп. 141.4.2. п.141.4. статті 141 ПКУ. На жаль, на сьогодні відсутні чіткі методології чи роз’яснення щодо порядку розрахунку частки нерухомості у вартості відчужуваних корпоративних прав. Варто звернути увагу на те, що розмір оподатковуваного прибутку нерезидента буде залежати від того, чи зможе такий нерезидент надати покупцю-резиденту (податковому агенту) документи, які підтверджують витрати нерезидента на придбання таких корпоративних прав (інвестиційного активу). У разі неможливості документально підтвердити відповідні витрати, при плануванні транзакції та договірної ціни необхідно враховувати необхідність сплати податку на репатріацію з усієї ціни продажу корпоративних прав.

Як бачимо, відчуження/придбання юридичними особами корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ має свої відмінності від аналогічних транзакцій, які вчиняються фізичними особами. Плануючи майбутнє придбання/відчуження корпоративних прав, необхідно врахувати не лише необхідність виконання попередніх умов угоди та отримання корпоративних погоджень усіма сторонами угоди, але і врахувати майбутні податкові наслідки як для сторони продавця, так і покупця.

Автор статті: Сергій Шепеляк

corppravo🤔Як прослідкувати за всіма змінами в корпоративному праві або швидко підвищити кваліфікацію? Реєструйтеся на курс для корпоративних юристів “Corporate Lawyer 3.0”!

Старт: 30 червня 2021 року.

Формат участі: онлайн.

Тривалість: 1.5 місяці.

Реєструйтеся за посиланням та отримайте в подарунок лекції суддів великої палати верховного суду!👇

По закінченню курсу ви:

 • консолідуєте поточні зміни в законодавстві;
 • отримаєте реальні кейси роботи з контрагентами;
 • сформуєте тактику роботи з контролюючими органами та в суді.
 • дізнаєтесь, як відстоювати корпоративні інтереси компаній клієнтів під час переговорів;
 • відпрацюєте інструменти для захисту керівників та засновників компанії від переслідування;
 • зможете забезпечити безпеку підприємства під час податкових перевірок та візитів правоохоронних органів.

🔥 Декілька спікерів нашого курсу: 

 • Алеся Павлинська, радник в АО “Арцингер та партнери”;
 • Надія Загрія, старший партнер ЮК «Право гарант»;
 • Вероніка Єрохіна, радник, aдвокат INPRAXI LAW;
 • Тарас Литовченко, радник практики корпоративного права та M&A Golaw.

🤯Онлайн-курс Corporate Lawyer 3.0 це:

 • 100 % практики та лише необхідна теорія
 • Унікальні кейси від провідних фахівців
 • Онлайн-формат — вчіться з будь-якої точки світу.
 • Всі матеріали записуються — вчіться у зручний для себе час.
 • Довічний доступ до відео та презентацій лекторів.

Ми звикли працювати з кращими та навчати кращих, тому чекаємо саме на вас!

Дізнайтеся детальну програму та спікерів курсу, зареєструвавшись за посиланням!

Pin It on Pinterest