fbpx

    Реєстрація права на твір

Де отримати?
Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”.
Як замовити послугу?
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися?
Фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець.
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
  • Заява на реєстрацію авторського права на твір
  • Примірник твору у встановленій матеріальній формі
  • Документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (якщо твір оприлюднено)
  • Документ про сплату збору за підготовку до реєстрації та документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію або копія документів, що підтверджують право на звільнення від сплати збору та державного мита
  • Документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва
  • Довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, або копія довіреності, засвідчена відповідно до законодавства
  • Документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора)
  • Настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних (для реєстрації авторського права на базу даних)
  • Настанова щодо використання програми (для реєстрації авторського права на комп’ютерну програму)
  • Анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення (для реєстрації авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва)
Умови і випадки надання
     
     Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір здійснюється протягом місяця від дати надходження до ДП “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – Укрпатент) заявки. Укрпатент може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту. 
   
     У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі заявка до розгляду не приймається. Подання до Укрпатенту документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва, здійснюється у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір. Видача свідоцтва здійснюється Укрпатентом у двомісячний строк від дати подання заявки.  
     Свідоцтво видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред’явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва.
Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:
1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
3) комп’ютерні програми;
4) бази даних;
5) музичні твори з текстом і без тексту;
6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
7) аудіовізуальні твори;
8) твори образотворчого мистецтва;
9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
14) похідні твори;
15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
17) інші твори.
Не є об’єктом авторського права:
а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;
б) твори народної творчості (фольклор);
в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;
д) грошові знаки;
е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).
Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Строк та вартість надання послуги
Адміністративний збір
Строк надання
За підготовку до державної реєстрації авторського права на твір для фізичних осіб
15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
60 днів (календарні)
За підготовку до державної реєстрації авторського права на твір для юридичних осіб
30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
60 днів (календарні)
За видачу свідоцтва для фізичних осіб
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
60 днів (календарні)
За видачу свідоцтва для юридичних осіб
1,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
60 днів (календарні)
Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?
Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва.
Невідповідність поданих документів встановленим вимогам щодо переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та оформлення матеріальної форми твору.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувач.
Органи, до яких оскаржується:
Окружний адміністративний суд
Часті питання та відповіді
З якого моменту виникає авторське право?
     Авторське право виникає з моменту створення твору. Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом. Суб’єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.
Як отримати авторські права на твір?
    Бути автором твору або отримати авторські права на підставі Закону або договору. Особа, яка має виключне право дозволяти використання твору, може використовувати цей твір на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання твору іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання твору, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених Цивільним кодексом України та іншим законом. Майнові права інтелектуальної власності на твір можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності на твір можуть бути визначені договором. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір укладається у письмовій формі.
Як правильно визначити вид твору?
    Твори у галузі науки, літератури і мистецтва – це об’єкти авторського права, визначені у статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Враховуючи те, що перелік об’єктів авторського права, наведений у статті 8, не є вичерпним, при визначенні виду твору слід брати до уваги, що правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Наприклад, при подачі на державну реєстрацію авторського права на методичні рекомендації вид цього твору слід визначати, як «Літературний письмовий твір», а назву – «Методичні рекомендації…».
Нормативна база
Закон України “Про авторське право і суміжні права” розділ 3
Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності” ст. 1 – 3
Постанова КМУ від 30.05.2011 №550 “Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (у сфері інтелектуальної власності) платних адміністративних послуг”” пункт 1-2
Постанова КМУ від 27.12.2001 №1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” пункт 1-2
Постанова КМУ від 18.07.1995 №532 “Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва” пункт 1-5
 
    Для того, щоб зрозуміти, як працює законодавство в сфері інтелектуальної власності, дізнатись, як вирішуються питання авторських прав в рекламі та інших сферах, де задіяний авторський контент, знайти рішення в законодавчій базі та судовій практиці – реєструйтесь на  курс з юридичного супроводу в сфері інтелектуальної власності “INTELLECTUAL PROPERTY 5.0” 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ НА КУРС

     На Вас чекає НАСИЧЕНА ПРОГРАМА, Ви будете навчатись у найсильніших юристів-практиків України, які розкриють найактуальніші питання у даній галузі права, а розглянете зміни у сфері інтелектуальної власності, які відбулись у зв’язку з війною.

 

 

Pin It on Pinterest